Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

BASIN, YAYIN  ve HALKLA İLİŞKİLER

Görev ve Sorumluluklar

       Katılımcılık ilkesine ve personel memnuniyetine öncelik veren yönetim şeklini oluşturmak.Kentli kültürü ve kentlilik bilincini geliştirmeye yönelik projeler üretmek. Diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu arttırmak.Belediye hizmet ve sorumluluk alanları hakkında halkı daha iyi bilgilendirmek. Cide’nin kültürel açıdan bulunması gereken konumunu sağlamak ve her kesimden insanın çeşitli sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımını arttırmak için projeler üretmek, kültürel ve doğal zenginlikleri koruyup tanıtarak şehri turistik bir cazibe merkezi haline getirmek. Şehirde yapılan her türlü kültür ve sanat organizasyonuna verilen desteği sürdürmek. Kentin yurtiçinde tarihi, kültürel ve sanatsal yönleri ile tanıtımını yaparak, halkı turizm konusunda bilinçlendirmek, turizme uygun her türlü zenginliğimizin etkin kullanımını ve korunmasını sağlamak.

       Belediye ile Basın ve Yayın Kurum ve Kuruluşları arasındaki ilişkileri koordine etmek, haber ve bilgi akışını düzenlemek. Belediye çalışmalarıyla ilgili basın toplantılarını organize etmek; tören, kutlama, festival ve toplantılarda basın ile ilişki kurmak. Belediye hizmetlerini medyaya ve kente etkin bir şekilde duyurmak. Kitle iletişim araçlarında belediye ile ilgili yayınlanan yazı ve haberleri devamlı şekilde izlemek, incelemek ve değerlendirmek; üst makamları ilgilendirenleri ilgili makama sunmak. Bilginin erişilebilir olması, halkın ve basın kuruluşlarının belediye ile ilgili bilgiyi edinebilme haklarını kullanabilmelerini sağlamak, bu amaçla gerekli tedbirleri almak. Kentlilik bilinci yaratmaya yönelik duyuru ve faaliyetleri yazılı ve görsel basına bilgi vermek. Belediye birimlerinin yapmış olduğu hizmet ve etkinliklerle ilgili kamuoyunu aydınlatmaya yönelik basın bültenleri ve görsel filmler yayınlamak. Belediye hizmetlerinin ve Cide’nin tanıtımı için gerekli görüldüğünde; bülten, afiş, broşür, tebrik kartları, dergi, kitap, cd, vcd, belgesel ve reklam raketlerinin tasarımı gibi basılı ve görsel yayınlar hazırlamak. Belediyenin yapmış olduğu hizmetlerin takibini yaparak görsellerini ve metinlerini hazırlayıp www.cide.bel.tr resmi web sitenin güncellenmesini sağlamak. Belediyenin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili gerek yazılı ve gerekse görsel basında çıkan haberleri (Slayt, fotoğraf, video bant, cd, vcd, dvd, gazeteler) arşivlemek. Cide’nin yurt içinde tarihi, kültürel ve sanatsal yönleriyle tanıtımını yaparak turizm potansiyelini ortaya çıkarmak. Belediye hizmetlerini  halka tanıtabilmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla toplantılar düzenlemek. Belediye ve çalışanlarının iletişimini olumlu yönde geliştirmek, belediye ile halk arasında etkili bir iletişim sistemi kurmak, bu amaçla öneri ve faaliyetlerde bulunmak. Belediye hizmetlerinin tanıtılması için muhtarlar ve kent halkıyla görüşmeler yapmak. Belediye hizmetleriyle ilgili  şikâyet ve öneriler hakkında birimlerle görüşerek çözüm bulmak. Bölgesel ve ulusal etkinliklere katılmak, bu tür etkinlikler düzenlemek ve ilişkileri arttırmak. Belediye ve kent halkı arasında etkili bir iletişim sistemi kurmak,  bu kapsamda her türlü kitle iletişim araçlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları, sektörel gruplar, özel ilgi grupları ve hemşehrilerle birlikte çeşitli bilgilendirme toplantıları, halk günleri, panel, söyleşi, açıkoturum gibi faaliyetler düzenlemek. Belediyenin diğer birimleri ile koordineli çalışarak yapılan faaliyetleri halka duyurmak.Kentli Kültürünü geliştirmeye yönelik projeler üreterek her kesimden insanların sanata ve kültürel faaliyetlere katılımını özendiren bir alt yapı oluşturarak etkinliklerin sürekliliğini, çeşitliliğini sağlamak, sanatsal ve kültürel alanda Cide’yi özellikli bir merkez haline getirmek.Belediyenin tüm hizmet alanlarını ve birimlerini ilgilendiren her türlü yeniliğin zamanında takip edilmesini sağlamak.