İtfaıye Amirliği

İTFAİYE AMİRLİĞİ

Görev ve Sorumluluklar

       Önce insan olmak üzere canlı hayatını birinci planda tutarak halkın can ve mal güvenliğine yangın ve afetlere karşı azami hassasiyet göstermek. İlimiz halkına en iyi hizmeti verebilmek için vatandaşın zor anlarına koşan en yakın birim olan Müdürlüğümüz ve Şubelerimizi kusursuz hizmet vermeye yönelik, hızlı, takım ruhuyla çalışma ilkesine sahip, çağdaş, şeffaf bir yönetim yapısına kavuşturarak bu kültürü kuruma yerleştirmek suretiyle çalışanların ve halkın memnuniyetini artırmak. Ayrıca, Vatandaşlarımızın yardımına, hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara ve olası afetlere karşı kısa sürede yetişecek organizasyonu geliştirmek.Kentimizde meydana gelebilecek doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afetlere, karşı en seri şekilde müdahale edilip teknolojik imkânlar kullanılarak halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi ve önlenebilmesi için planlama ve eğitim çalışmaları yapılarak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirler almak maksadı ile araç, teçhizat, personel,  istasyon ve kurumsal yapımızı dünya standartları seviyesine taşımak.

 1. Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek
 2. Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak
 3. Su baskınlarına müdahale etmek
 4. Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak
 5. Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak
 6. Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak
 7. Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek
 8. Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek
 9. Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak
 10. İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek.
 11. Belediye Başkanının verdiği tüm görevleri yapmak