Zabıta Amirliği

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

MİSYONUMUZ;

            Kamu yararını ve çıkarını temel alarak, Kamu kaynaklarını etkin ve etkili kullanarak, Çağdaş teknolojiden faydalanarak,

            Şeffaf, hesap veren, katılımcılığı ve vatandaş memnuniyetini esas alan, çalışanını koruyan, güler yüzlü ve çözüm odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde sunarak yerine getirmek ve Cidelilerin refah seviyesini ve yaşam kalitesini yükseltmek. Zabıta Amirliği olarak yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde imkân ve yetkileri kullanarak yaşanabilir bir çevre, şeffaf ve her işin merkezine insanı koyan bir yönetim, yasal düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinci ile katılımcı,  çağdaş, birim hizmeti ile hızlı, güvenilir ve planlı çalışmayla hizmet verecek, Yenilikçi, İleri Görüşlü, Vatandaş ve Kalite Odaklı, Güvenilir ve Dürüst, Çalışkan, Takım Çalışmasına İnanan, İnsanlara Değer Veren ve Güvenen, Öncü, Dinamik, Lider Amirlik olmak.

            Zabıta Örgütümüz, kurumsal değerlerimizi sahiplenen toplum ve çevre bilinci gelişmiş öğretici ve özgüveni ile belde halkına hizmet veren bir yapıyı sürdürmek hedefindedir.

            Zabıta Personelimizin daha refah, daha huzurlu ve daha güvenli bir ortamda mesleklerini icraa etmelerini sağlamak,

            Zabıta personelimiz arasında birlik ve beraberliği sağlamak,

            Anayasal haklarımızın teşkilat personelimizce hakkaniyet ve adalet ölçüsü çerçevesinde kullanılmasının sağlamak,

            Vatandaşımıza kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak,

            Şeffaflık ilkeleri göz önüne alarak halka etkin ve güvenilir en iyi hizmeti vermek.

VİZYONUMUZ;

Kurumsallaşma yolunda değişen zaman ve teknolojik gelişmelere ayak uydurarak Cidemizi çağdaş kent yapılanmasının en güzel ve seçkin örneklerinden biri yaparak model bir kent yaratmak. Faaliyet gösterdiği konularda gerekli koordineyi sağlayarak çözümcü yapıcı anlayışla bilgiyi esas alan takım ruhu ile yaratıcılık, esnek, planlı çalışmalarıyla, sürekli gelişme anlayışı ile görevinde en iyi  şekilde kaliteli hizmetler sunan öncü, dinamik ve lider amirliklerden biri olmak. 

            Başarı ve hizmet kalitesini sürdürmek,

            Zabıta personelimiz Zabıta mevzuatı ve uygulamalarında öncü, örnek ve çağdaş teknoloji kullanan, her kurumun tecrübe ve bilgisinden faydalanmak istediği, görüşleri ile uygulama sahasına yön veren ve düşüncelerine başvurulan bir yapıyı en üst düzeye çıkartmak,

            Zabıta personelimizin halk nezdinde ki olumsuz ön yargı ve itibarının bir an evvel önüne geçerek; zabıta-halk diyalogunun en üst seviyede iyileştirilmesini sağlayarak halkın güven, samimiyet ve desteğini almak,

            Amirliğimiz çalışanlarının kaliteli ve donanımlı personeller olması noktasında gerekli eğitim ve kültür desteğini sağlamak.

 

Cide Belediyesi Zabıta Amirliği; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 26490 Sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, görev yetki ve sorumluluk alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. Sorumluluk alanımızda bulunan Kasaba, Cumhuriyet, Kemerli, Bağyurdu, Ece, Kalafat, Nasuh, Memiş, Irmak, Kumluca, Gebeş, Kalafat, Kırcı, Kasım, Sipahi, Sofular olmak üzere toplam 16 (Onaltı) Mahallede görevlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir. Görevin gerektirdiği haller, doğal afetler, olağanüstü haller ve diğer kamu ve kurumlarla icra edilen görevlerde ilçemize bağlı 75 (Yetmişbeş) köyümüze de hizmet getirilmektedir. İlçe Merkez Nüfusumuz 2020 rakamlarına göre 10.422 olup, bu rakam yaz aylarında ilçemizin Turizm yönünden tercih edilen bir ilçe olması ile dokuz on katına kadar çıkmaktadır.

Cide Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği; 1 (Bir) Zabıta Amiri, 3 (Üç) Zabıta Komiseri ve 16 (Onaltı) Zabıta Memuru ile toplam 20 (Yirmi) personel Norm Kadrosu olup, hali hazırda 1 Bir Zabıta Amiri, 1 Zabıta Memuru ve 8 (Sekiz) işçi ile toplam 10 (On) Personel ile görev yapmaktadır. Nüfusun artması, hizmetin gereklilikleri ve olağanüstü hallerde belediye başkanlığının talimatı ile ek personel görevlendirilmesi ile hizmetler eksiksiz giderilmeye çalışılmaktadır.

ZABITA AMİRİNİN BİYOGRAFİSİ;

Birkan ERKAN, 1983 yılında Kastamonu’nun Cide ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğretimini Cide’de tamamladı. 2003 yılında Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksek Okulu Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Sınavını Kazanarak 2004 yılında İzmir Hava Teknik Okulları Komutanlığında Askeri Eğitimini tamamlayarak Astsubay olarak mezun olmuştur.

            Birkan ERKAN, 2004 -2013 yılları arasında Hava Kuvvetleri 15’inci Füze Üs Komutanlığı Alemdağ / İSTANBUL’da Personel İdari İşler Astsubayı olarak görev yaptı. Kuvvet içinde çeşitli görevlerde de bulunarak 2008 yılında Açıköğretim Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 2013 yılı Ağustos ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki görevinden ayrılarak 2013 yılı Eylül ayında Cide Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliğinde Zabıta Memuru olarak göreve başladı. Amirlik bünyesinde 2016 yılında Görevde Yükselme Sınavı İle Zabıta Komiserliğine, 2019 Yılında Görevde Yükselme Sınavı İle Zabıta Amirliğine atanmış olup, hali hazırda görevine devam etmektedir. Evli olup bir kız, bir erkek çocuk sahibidir.

ZABITA AMİRLİĞİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI;

 • Zabıta Amirliğinin amacı Belediye Başkanlığı tarafından uhdesine verilen personelin koordinasyonu ve işbirliği içinde uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasının temini ile denetimlerinin sağlanmasıdır.
 • Mahalle, caddeler ve sokaklarda seyyar satıcıların ve dilencilerin önlenmesi, Toplu Taşıma Araçlarına yönelik denetimler, Terminallerde zabıta hizmetlerini ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’na bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler ile belediye zabıtasına verilen görevleri yerine getirmek, İlan Reklam, Gayri Sıhhi İşyerleri denetimleri ve izinsiz işgaller ile ilgili gerekli denetimleri yapmaktadır.
 • Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 • Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
 • Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
 • Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
 • Cumhuriyet Bayramında ve diğer resmi bayramlarda iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
 • Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
 • Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 • Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
 • 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
 • Perakende satış yapan işyerlerinin fiyat etiketleri ve ürünlerin üretim yerleri ile bilgilerini içeren hususları kontrol etmek, bu tür işyerlerinin genel temizlik, ruhsat, vb. kontrollerini yapmak.
 • Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
 • 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
 • 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
 • İlçe sınırları içersinde vatandaşların şikayetine konu olan ve İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı alınmış hususlarda sağlığa zarar veren hususların giderilmesinde yardımcı olmak.
 • 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
 • 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 • 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
 • 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
 •  21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
 • 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
 • Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
 • Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.
 • Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
 • 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.
 • 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
 • 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.
 • 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.
 • Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
 • İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.
 • Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.
 • Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
 • Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
 • Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.
 • 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
 • 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.
 • 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.
 • 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
 • İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.
 • Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.
 • Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.
 • Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,
 • Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
 • Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
 • Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.
 • Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
 • Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
 • Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.
 • Projeler üretmek, mevzuat tasarılarını düzenleme ve yöntem yönünden incelemek
 • Amirlik bünyesindeki personele aylık ve yıllık faaliyetleri hakkında eğitim ve bilgi vermek, verilen eğitimlerle personel eğitim seviyesini ve iş yapma becerisinin yükselmesini sağlamak.
 • Cide kent estetiğini ve sülietini bozan, görüntü kirliliği yaratan reklam unsurlarının kaldırılmasını ve denetlenmesini sağlamak.
 • Cide’nin Turizm alanları ile önemli meydan ve sahil yürüyüş yollarında her türlü seyyar faaliyetlerinin ve izinsiz işgallerin kaldırmak.
 • İlçemiz Yaşar ŞAKAR Kapalı ve Açık Pazar Yerinde Cuma ve Pazartesi günleri kurulan halk Pazar günümüzde meyve sebze ve diğer ürünlerin satışının denetlenmesi, gerekli tedbirlerin alınması, faaliyetlerin Pazar Yeri Zabıta Kontrol noktasında daha etkin ve verimli şekilde devam ettirilmesi
 • Yaz döneminde artan nüfus sebebi ile Sahil Zabıta Amirliği Kontrol noktasında vardiya usulü ile personel planlayıp, vatandaşlara mesai saatleri dışında kesintisiz olarak hizmet sunmak.
 • Cide Belediye Başkanlığı Fen İşleri ve İmar Şehircilik Müdürlüğünce yıkım kararı alınan kaçak yapı, riskli yapı, afet sonucu yıkılması gerekenler ve kanunsuz işgallerin yıkım işlemlerinin yapılmasında gerekli tedbirleri almak.
 • Cide Balıkçı Barınağında mevsimsel olarak yapılan balık ve deniz ürünlerinin yükleme boşaltma işlemlerinde tahsilât görevlilerine yardımcı olmak, ilgili birimlerce verilmiş ve korunması gerekli yasakların uygulanmasında gerekli tedbirleri almak.

ZABITA AMİRLİĞİ TEŞKİLAT ŞEMASI;

            Mezkûr yönetmeliği gereği Zabıta Amirliği Cide Belediye Başkanlığına Direkt Bağlıdır.

Zabıta İş ve İşlemleri Belediye Başkanı Sayın.: Mehmet Eşref MUTLU’nun hizmete dair talimatı nezdinde yürütülmekle beraber, amirlik kanun ve yönetmeliklere ek olarak belediyemizin almış olduğu hizmete dair kararların uygulayıcısıdır. Birim içi dağılım aşağıdadır.