Fen İşleri İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

 

                          GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

                                                                                    FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

                           İnşaat İşleri                                           Elektrik İşleri                           İmar ve Şehircilik İşleri

 

Fen İşleri Müdürlüğü’nün görevleri 

1) Bedeli Belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili mevzuat ve hükümlere göre keşiflerini hazırlamak.

2) Belediyenin yapı ve inşaat programını hazırlamak,

3) Kontrolörlük hizmetlerini yapmak, hak ediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak,

4) İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak,

5) Kat karşılığı veya Yap-İşlet-Devret metodu ile yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü yapmak bunlarla ilgili bütün işlemleri yerine getirmek,

6) Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları hazırlamak, takiplerini yapmak.

7) Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak.

8) Gerekli yerlere istinat duvarları ve yol kenarlarına ve merdivenlere korkuluklar yapmak,

9) Belediyenin görev ve yetki alanına giren yollarda bordur ve tretuvar çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

10) Alt ve üst geçitleri yapmak veya yaptırmak

11) Teknik konularda başkanlık makamına ve belediyelerin diğer birimlerine danışmanlık yapmak 12) Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların idaremizce uygun görülen ihtiyaçlarının giderilmesinde müdürlüğün görev alanları ile ilgili kısımlarını yerine getirmek,

13) Altyapı çalışmalarını (yağmursuyu kanallarını) projelendirip yapmak,

14) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

 

Evrak İşleri;

a) Müdürlüğün haberleşme, yazışma ve evrak akışı ve arşivleme işlerini yürütmek.

b) Müdürlüğe gelen şikayetleri ilgili birime aktarmak.

c) Gerçekleştirme görevlisi olarak muhasebe işlemlerini gerçekleştirmek,

d) Personel hareketlerini (izin-rapor vb.) kayıt altına almak,

e) Müdürlük faaliyetlerini belirli periyotlarla rapor altına almak,

f) Personel çalışma programını hazırlamak,

g) Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programının hazırlanmasını ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

h) Müdürün verdiği benzer nitelikteki işleri yapmak.

 

Teknik İşler :

a) Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde hizmet binaları ve yollar vb. projeler için öneride bulunmak, hazırlanan projelerin keşif ve ihale çalışmalarını gerçekleştirerek neticelendirmek.

b) Cide genelinde yeni imar yolları yapmak,

c) Mevcut yolların yeniden düzenlenmesi işlerin kontrollüğünü yapmak ve bu işlere ait ihale hazırlık çalışmaları ile ihalelerin yapılmasında görev almak;

d) Yapımı süren ve tamamlanan hizmet binaları, yollar ve her türlü üst yapı tesis ve düzenlemelerin geçici ve kesin kabul işlemlerini yürütmek, bunların şartnameler ve yönetmelikler kapsamında yürütülmesi ile yapıların ekonomik ve sağlıklı bir şekilde program dahilinde tamamlanmasını kontrol etmek

e) Cide genelinde kazı ruhsatı yapılan kazıların kontrollüğünü yapmak, cadde ve sokaklarda ruhsatsız çalışmalarını takip ederek, gerekli yasal işlemleri yapmak,

f) Müdürlüğün çalışma yaptığı cadde ve sokakların altyapı sorunlarının, ilgili paydaş kurumlar ile irtibat halinde, çözümünü sağlamak,

g) Cadde ve sokaklarda yanmayan sokak aydınlatma lambaları konusundaki şikayetleri ilgili makamlara iletmek,

h) Kurum, kuruluş ve gerçek şahıslar tarafından izinsiz olarak kaldırım ve yollarda yapılan tranşelere müdahale etmek,

i) Vatandaşlardan çeşitli yollarla gelen altyapı konusundaki şikayetleri yerinde veya dosyadan inceleyerek, gerekli işlemleri yapmak ve yetkili kişi ve kurumlarla irtibata geçerek çözüm için yardımcı olmak,

j) Belediyenin sorumluluğu altında bulunan cadde ve sokaklardaki yolların yapımı, bakımı ve onarımını sağlamak.

k) Açılan yolların bordürlerinin döşenmesi ve tretuvar dolgularının yapılmasını sağlamak, ihale suretiyle yaptırılan yol, bina ve benzeri tesislerin bakım ve onarım faaliyetlerinin kontrollüğünü yapmak,

m) Belediyede ilgili birim veya müdürlükler tarafından tespit edilen kaçak yapıların yıkımı işlemlerini sonuçlandırmak,

l) Tarihi eserlerin tehlike arz etmesi durumunda, çevresini korumaya almak başta olmak üzere, gerekli tedbirleri alarak,

m) Müdürün vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirme

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Çalışma Konuları

1) Arazinin hali hazır kullanım biçimini saptamak,

2) Kentin ve süre gelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel gelişme ve büyüme 3) hedef ve stratejilerini belirlemek,

4) Kent arazilerinin gelecekteki kullanım amaçlarını belirlemek ve bunu haritalar üzerinde işaretlemek,

5) Yapılaşmayı sürekli izleyerek saptanmış olan norm ölçülere koşut davranışların gerçekleşmesini sağlamak,

İmar planına, ilgili yönetmelik hükümlerine aksi davranışların saptanması durumunda gerekli yasal yaptırımları uygulayarak aykırılıkların giderilmesini sağlamak,

1) Kent ölçeğinde konut projeksiyonları yaparak kentsel konut arsalarının üretim koşullarının gelişmesini sağlamak,

2) Yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan yerleşmelerine konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliştirici önlemler almak,

3) Hizmet amaç ve hedefleri, zaman zaman yeni kavram ve yaklaşımlar açısından gözden geçirmek,

4) Hizmetin olabilen her kesiminde nitel ve nicel hedefleri belirlemek, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için mevcut kaynak ve alanları gözden geçirmek ve ek kaynak gereksinimini varsa bunların sağlanması yoluna gitmek,

5) Çalışma planlaması yapmak, yıllık ve aylık planlar yapmak, çalışmalardan sorumlu olanları açıklık ve kesinlikle belirtmek,

6) Çalışma sonucunda, raporlama sistemi oluşturmak. Görev ve sorumluluk verilmiş olanlarca, yazılı bir durum raporu ile görevin gerçekleştirilme durumu açıklamak,

7) Çalışmalarda elde edilen ilerlemeleri değerlendirmek üzere dönemsel eşgüdüm toplantıları düzenlemek,

8) Evrak akış düzeni ve disiplinini gerçekleştirmek

9) Başvuru sahiplerinin, ünitelerde fazla dolaşmasına meydan vermeyecek yönetimle ilişki kurabilmelerini sağlamak,

10) Başvuru sahiplerine yol gösterici olmak bakımından, başvurunun türüne göre, istenilen belge ve bilgileri içeren bir kılavuz bastırmak,

11) Arşivi, fihrist, kayıt ve depolama yönünden sürekli düzenli ve yararlanmaya hazır tutmak,

12) Belediye sınırları içinde süregelmekte olan hızlı kentleşmeyi, nüfus artışını ve gecekondulaşmayı denetim altına almak ve sağlıklı sonuçlar üretebilecek şekilde yönlendirmek, İmar Kanununa aykırılıkları belirlemek ve gereğini yapmak,

13) Kentsel altyapı eksikliklerini gidermek,

14) Düzensiz konut alanlarında oturmakta olan semt sakinlerinin yaşam ölçütlerini hızla yükseltmek olarak belirlenmiştir.

15) Bu nedenle:

16) İlçe bazında veri tabanı oluşturmak ve nazım plan formatında bu verileri değerlendirmek, irdelemek,

17) Planlanmış bölgelerde genel durumu gözden geçirmek ve zaman içinde meydana gelecek değişikliklere uyarlanmasını sağlamak,

18) Yeni kentsel yerleşme bölgeleri geliştirmek ve bu alanları satın alma ve kamulaştırma yolu ile elde ederek ilçe belediyesi sorumluk alanında bulunan sosyal ve teknik altyapıları getirmek, planlamak, parsellemek ve satmak,

19) Kentsel yenilenme ihtiyacı bulunan alanların tespit edilerek bu amaçla halkın etkili katılımına dayalı, ilgili idarelerle sağlanacak işbirliği ile uygulama projeleri geliştirmek

20) Konut envanteri ve projeksiyonları yapmak ve gelecekte meydana gelebilecek konut açığını ve gereksinimini belirlemek,

21) Çevre sorunlarını kentsel planlama işlevinin tamamlayıcı bir parçası konumuna getirmek, kentsel çevre kalitesini temel göstergeler itibariyle izlemeye önem vermek ve çevre kalitesindeki bozulmaları saptamak, gerekli tedbirler alarak çalışma alanının başlıklarını oluşturmaktadır.