İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

mail: insankaynaklari@cide.bel.tr

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

1) Müdürlük hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.

2) Personel arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan personelin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

3) Personelin her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili, kuruluş ve birimlerle işbirliği kurmak.

4) Müdürlüğün çalışmaların mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla, her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak.

5) Müdürlükte yapılan çalışmalar ile ilgili olarak, personelle belirli aralıklar toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek.

6) Müdürlüğün kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük planlar hazırlayarak hedefler göstermek.

7) Harcama yetkilisi olarak, müdürlüğün bütçesini ve programlarını hazırlamak.

8) Müdürlüğün işleyişi ile ilgili stratejik plan ve performans programındaki hedefleri takip eder.

9) Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumlu olup, Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmak.

10) Görevleri ile ilgili yıllık faaliyet raporu hazırlamak.

11) Faaliyet yetkileri ile ilgili plan ve projeler hazırlayarak başkanlığa onaya sunmak.

12) Belediye birimlerinde görevli işçi personelin Disiplin işleri ile ilgili olarak;

      a) Disiplin dosyalarını tanzim etmek.

      b) Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerine ilişkin bilgi ve tespitleri toparlamak.

      c) Disiplinsizliği görülen personele, mevzuatta öngörülen cezaların verilmesi için ilgili dosya ve evrakları disiplin kurullarına sunmak.

      d) Disiplin kurullarının sekreteryasını yapmak.

      e) Disiplin kurullarınca verilen disiplin cezalarını uygulamak ve arşivlemek.

13) Tüm memur ve sözleşmeli statüde görev yapan personelin, eğitim ihtiyaç analizini yaparak kurs, panel, konferans ve eğitim faaliyetlerini yürütmek.

14) Aday memurların yetiştirilmesi için eğitimlerinin yapılmasını sağlamak.

15) Hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve programların uygulanmasını sağlamak.

16) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile ilgili; yasa, kararname, tüzük, yönetmelikler hükümleri çerçevesinde görevlerini yerine getirmek.

17) Kuırum içinde veya kurum dışında eğitim düzenleyen kurumlara, kanunlar çerçevesinde eğitimine gönderilmesi için iş ve işlemleri yürütmek.

18) Kurum içinde görev yapan Memur personelin; Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikleri duyurmak ve yürütmek