Mali Hizmetler Müdürlüğü

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Görev ve Sorumluluklar

  • Muhasebe Servisi
  • Tahsilat Servisi
  • Satın Alma Servisi
  • Emlak Servisi

        Belediyemizin Gelir ve Gider Bütçelerini hazırlamak ve ilgili kayıtları tutmak ve hesap işlerini yapmak, belediye Bütçesine konulan gelirleri takip ve tahsil ettirmek, belediye mutemetlerine verilen avans ve kredilerin mahsubunu sağlamak, bütçe kesin hesaplarını yapmak, muhasebe yetkilisi mutemetlerine ait hesapları izlemek ve denetlemek, Sayıştay Yönetim Dönemi Hesabı vermek, kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Muhasebe  Yetkilisine verilen görevleri yapmak, Daire Başkanlığımızın başlıca görevleri arasındadır.

  • Satın Alma Servisi

         Belediyemiz bünyesindeki birim müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda 4735 sayılı kamu ihaleleri sözleşmeleri kanunu ile ilgili tebliğ ve genelgelerle mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 (d) maddesi gereği bütün müdürlüklerin acil ihtiyaçlarının doğrudan temin yoluyla satın alınmasına yardımcı olmak. Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri istenilen zaman ve şekilde temin etmek, ortak ihtiyaçlarda koordineyi sağlayarak talepleri karşılamak.  Stok kontrollerinin ve malzeme sayımlarının zamanında yapılması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak. Hizmetlerin aksamaması için gerekli yedek parça, malzeme ve bilgi akışının takip edilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.  Yedek parça ve malzeme standartlarının oluşturulması ve bu standartlara uygun malzemelerinin kullanılmasının temin edilmesi, tüm yedek parçaların istenen kalitede olup olmadığının kontrol edilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak. Biriminde kullanılacak yedek parça, malzeme, makine ve aletlerin toplu ve programlı satın alınması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek, Malzeme giriş-çıkış takibi, ayniyat kesimi, evrakların hazırlanması, satın alma taleplerinin karşılanması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak. Mer''i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak. Müdürlük ihtiyacı olarak satın alım veya bağış yoluyla alınan tüm demirbaşların kayıt altına alınması kullanım süresi dolan demirbaşların kayıtlardan düşülerek ambara hurda olarak teslimini sağlamak. Demirbaş kayıtlarının tutmak, düzenlemek, bakım ve denetiminin yapılmasını sağlamak. Emekli olan personellerin üzerlerine zimmetli olan alet ve edevatın kontrol edilerek emeklilik esnasında ilgili kişinin ilişiğini kesmek.

  • Emlak Servisi

        Belediye sınırları dahilinde mükelleflerin her türlü alım, satım işleminden sonra getirdiği bina, arsa ve arazi bildirimlerinin kabul edilerek sicil numarası verilmesi ve bilgisayara işlenmesi, Vergi tahakkuk ettirilip ödenecek verginin belirlenmesi, Alım satımdan sonra satılan bina, arsa ve arazileri bilgisayara işleyip kayıtlardan düşülmesini sağlamak, Vatandaşların yeşil kart  için Belediyemize müracaat ettiklerinde kendi üzerlerinde kayıtlı her türlü gayrimenkulleri sağlıklı bir şekilde araştırıp duruma göre tasdik etmek veya onay vermemek, Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi alacak mükelleflerin arazilerinin tasdikli suretlerini hazırlayıp borcu yoktur yazısı vermek, Tapuda alım yapacaklara  alım satım yazısı hazırlayıp borçları ödetildikten sonra Su İşleri biriminden de borcu yoktur onayı alınıp tasdikli beyan suretini vererek satışa hazır hale getirmek, Emlak ile ilgili her türlü yazışmaların yapılmasını sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarından istenen bilgileri doğru olarak cevaplandırmak, Telefon ile ulaşan vergi mükelleflerine her türlü bilgiyi vermek ( vergi miktarı, posta çek numarası ve banka hesap numarası) Her dört yılda bir yenilenen genel beyan dönemi hazırlık çalışmalarını ve yazışmalarını yaparak mahalle, cadde ve sokak adlarına göre arsaların m2 birim fiyatlarının belirlenebilmesi için Komisyon kurulmasını Belediye Başkanlığına bildirip, gerekli çalışmaları yapmak. Vergi mükelleflerinin ölümü halinde tahakkuk ve bildirimlerini düşüp, iştirak halinde bildirim vermelerini sağlamak, Veraset ve intikal vergisi beyanlarını hazırlayıp vatandaşa yardımcı olmak, intikalden sonra varislerin tek tek bildirimlerini kabul etmek, Vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde yeni bir yer satın alındığında veya miras yoluyla intikal ettiğinde emlak vergisi bildirimi süresi içerisinde verilmediği tespit edilenlere bildirim çağrı mektubu göndermek ve mükellefler hala bildirim vermediyse 1319 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince idarece tarh edilir. Geç bildirimden dolayı mükelleflere usulsüzlük cezası kesilir. V.U.K. 376. maddesinden dilekçe ile indirim isteyenlere vergi ödemesi bir ay içerisinde yapılırsa cezalarda indirim yapılır. Emekli dilekçeleri kabul edilerek araştırma yapılır. Mükellef gerekli şartları taşıyorsa emlak vergisi emekli indirimi uygulanır. Bilgisayara girilen bildirimler  kayıt numarası verilerek defterlere işlenir ve dosyalanarak arşivde muhafaza edilir. Teftişlerde istenen belgeler arşiv ve depolardan bulunarak verilir. Resmi gazeteden takip edilerek Emlak Servisini ilgilendiren konular ele alınarak uygulanır. Her yıl sene sonunda yıl sonu hesapları çıkarılarak Encümene sunulur. (Tahakkuk azaltan ve arttıran) ayrı ayrı çıkartılır. Deprem Sigortası (DASK) yaptıracak mükelleflere ve mal bildiriminde bulunacaklara beyan sureti vermek, Vergi borcunu ödemeyen mükellefleri tespit edip, ödeme emri yollamak.